Офіс великих платників податків
Державної фіскальної служби

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Чи вважаєте Ви, що набори даних у формі відкритих даних, які оприлюднюються ДФС є корисними для Вас?

Нюанси подання звітності по трансфертному ціноутворенню за 2017 рік

09.07.2018

Платники податків, які у звітному році здійснювали контрольовані операції, відповідно до пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу зо­бов’язані щороку подавати до ДФС Звіт про контрольовані операції.

Підпунктом 39.4.1 цього пункту визначено, що для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звіт­ним періодом є календарний рік.

З 01.01.2017 р. відповідно до змін, внесених За­коном № 1797, термін подання Звіту про контрольовані операції ви­значено до 1 жовтня року, що настає за звітним.

Відповідно до п. З розділу 1 Порядку № 8 якщо останній день строку подання Звіту про контрольовані операції припа­дає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.

Враховуючи, що останній день подання Звіту про контрольовані операції за 2017 звітний рік (30.09.2018 р.) припа­дає на вихідний день (неділя), платники податків мають подати такий звіт не пізніше 01.10.2018 р.

У Звіті про контрольовані операції зазначається інформація про всі контрольовані операції, здійснені платником податків у звітному періоді.

Звіт про контрольовані операції на відміну від податкової декларації подається виключно в електронній формі за допо­могою засобів електронного зв’язку із дотриманням закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису (пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу).

Порядок обміну електронними документами з контролюючими органами затверджено наказом Мінфіну Україи від 06.06.2017 № 557 згідно якого, датою та часом прийняття (реєстрації) електронного документа контролюючим органом вважаються дата та час, зафіксовані у першій квитанції.

Звертаємо увагу,  що з урахуванням особливостей електронного до­кументообігу платникам податків варто заздалегідь по­дбати про своєчасне подання Звіту про контрольовані операції з ме­тою можливості у разі його неприйняття з будь- яких технічних або форс-мажорних обставин вжити заходів для вирішення цього питання до завершення граничного строку подання Звіту про контрольовані операції.

Форма Звіту про контрольовані операції та порядок його скла­дання залишились незмінними як і під час подання звітності по ТЦУ за 2016 рік (затверджена наказом  Мінфіну України від 18.01.2016 № 8).

Звіт складається із заголовної, основної частин, додатка та інформації до додатків, які є його не­від’ємною частиною та містять інформацію про осіб, які є сторонами контрольованих операцій, та деталізовані відомості про контрольовані операції і заповнюється окремо щодо кожної особи, яка бере участь у контрольованих операціях. Кількість додатків до звіту має відповідати кіль­кості контрагентів — сторін контрольованих операцій, зазначених в ос­новній частині звіту.

Для забезпечення ефективності обробки вели­кого обсягу інформації, яка може міститися у до­датку до звіту, у разі якщо кількість рядків у до­датку перевищує 20 тис. записів, він розбивається на порції (в одній порції не більше 20 тис. запи­сів) У службовому полі «номер порції» зазнача­ється номер порції додатка (від 01 до 99).

Інформація про пов’язаність заповнюється за встановленою формою, в якій обов’язково за­значається номер додатка, до якого вона нада­ється, та дублюються дані щодо платника подат­ків та його контрагента.

Слід зазначити, що в разі опосередкованого во­лодіння корпоративними правами має розкрива­тися весь ланцюжок осіб (із зазначенням їх назви, країни реєстрації та коду особи), через яких здійснюється таке опосередковане володіння.

З метою спрощення для платників процедури заповнення звіту Порядком № 8 передбачено можливість уразі використання платником по­датків для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» методів ціни пе­репродажу, «витрати плюс», чистого прибутку, розподілення прибутку, наведення у Звіті про контрольовані операції узагальненої інформації щодо сукупності таких контрольованих операцій (п. 6 розділу І Порядку № 8). Як зазначається у розділі V цього Порядку, групування контрольованих операцій у їх сукупність для відобра­ження узагальненої інформації у додатку доз­воляється щодо контрольованих операцій, які мають однакові умови поставок та інші показники цих контрольованих операцій, що відображаються у графах 2 — 6, 9 11, 21, 22 розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка.

Водночас, якщо особливості окремих видів економічної діяльності припускають наявність договорів, які передбачають періодичні операції протягом звітного року, то при незмінності умов поставок та інших показників, що відображаються у графах 2 — 13, 16, 18, 19, 21 23 розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка, дані про такі операції вказуються в одному рядку сумарно (п. 19 розділу IV Порядку № 8).

Отже, сумарне відображення кількох контрольованих операцій в одному рядку додатка (п.19 розділу IV Порядку № 8) можливе при застосуванні будь – якого методу ТЦ, але тільки щодо контрольованих операцій в межах одного контракту з ідентичними товарами, які поставляються за незмінною ціною.

Водночас групування контрольованих операцій (п.6 розділу І та розділу V Порядку № 8) надає більш широкі можливості щодо узагальнення різних товарів (на рівні товарної позиції УКТ ЗЕД), які поставляться за різною ціною та за різними контрактами та за умови використання методів ціни перепродажу, «витрати плюс», чистого прибутку.